|   | 
گیت فروشگاهی ( دزدگیر فروشگاهی ) اسپینر ، امنیت هوشمند

محصولات

گیت فروشگاهی تک آنتن هایگلاس تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی تک آنتن هایگلاس تکنولوژی AM به علت آشکارسازی متقارن (دو طرف آنتن به میزان برابر ) در دو حالت در خروجی فروشگاه نصب میشود . 1. اگر عرض درب خروجی فروشگاه کمتر از یک متر باشد گیت فروشگاهی را در یک طرف درب خروجی نصب میکنیم و با توجه به نوع تگ انتخابی از 70 تا 120 سانتی متر آشکارسازی میکند . 2. اگر عرض درب خروجی فروشگاه بین یک متر تا دو باشد برای تامین امنیت باید گیت فروشگاهی در وسط درب نصب شود و با توجه به نوع تگ انتخابی از 140 تا 240 سانتی متر آشکارسازی میکند .
گیت فروشگاهی تک آنتن پلکسی با تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی تک آنتن پلکسی تکنولوژی AM همانند  گیت فروشگاهی تک آنتن هایگلاس به علت آشکارسازی متقارن (دو طرف آنتن به میزان برابر ) در دو حالت در خروجی فروشگاه نصب میشود . 1. اگر عرض درب خروجی فروشگاه کمتر از یک متر باشد گیت فروشگاهی را در یک طرف درب خروجی نصب میکنیم و با توجه به نوع تگ انتخابی از 70 تا 120 سانتی متر آشکارسازی میکند . 2. اگر عرض درب خروجی فروشگاه بین یک متر تا دو باشد برای تامین امنیت باید گیت فروشگاهی در وسط درب نصب شود و با توجه به نوع تگ انتخابی از 140 تا 240 سانتی متر آشکارسازی میکند .
گیت فروشگاهی دو آنتن پلکسی V1 با تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی دو آنتن پلکسی V1 با تکنولوژی AM دارای یک عدد بورد الکترونیکی فرستنده -گیرنده می باشد که در یکی از آنتنها (Active) نصب می شود و آنتن دیگر به وسیله چند رشته سیم (passive ) به بورد الکترونیکی متصل می شود . این گیت فروشگاهی در واقع همان گیت فروشگاهی تک آنتن است که برای افزایش فاصله گیرایی با توجه به مقرون صرفه بودن یک آنتن passive به آن اضافه شده است . این گیت فروشگاهی باتوجه به نوع تگ انتخابی می تواند عرض درب خروجی از 1.5 تا 1.9 متر را آشکارسازی کند.
گیت فروشگاهی دو آنتن هایگلاس V1 با تکنولوژیAM
گیت فروشگاهی دو آنتن هایگلاس V1 با تکنولوژی AM دارای یک عدد بورد الکترونیکی فرستنده -گیرنده می باشد که در یکی از آنتنها (Active) نصب می شود و آنتن دیگر به وسیله چند رشته سیم (passive ) به بورد الکترونیکی متصل می شود . این گیت فروشگاهی در واقع همان گیت فروشگاهی تک آنتن است که برای افزایش فاصله گیرایی با توجه به مقرون صرفه بودن یک آنتن passive به آن اضافه شده است . این گیت فروشگاهی باتوجه به نوع تگ انتخابی می تواند عرض درب خروجی از 1.5 تا 1.9 متر را آشکارسازی کند.
گیت فروشگاهی دو آنتن پلکسی V2 با تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی دو آنتن پلکسی V2 با تکنولوژی  AM از دو آنتن که یکی بورد الکترونیکی فرستنده و دیگری بورد الکترونیکی گیرنده درون آن قرار گرفته ، تشکیل شده و به دلیل استفاده از فرستنده و گیرنده به صورت مجزا فاصله آشکارسازی بیشتری دارد یعنی با توجه به نوع تگ انتخابی میتواند عرض درب خروجی از 1.7 تا 2.4 متر میتواند  آشکارسازی کند .
گیت فروشگاهی دو آنتن هایگلاس V2 با تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی دو آنتن هایگلاس V2 با تکنولوژی  AM از دو آنتن که یکی بورد الکترونیکی فرستنده و دیگری بورد الکترونیکی گیرنده درون آن قرار گرفته ، تشکیل شده و به دلیل استفاده از فرستنده و گیرنده به صورت مجزا فاصله آشکارسازی بیشتری دارد یعنی با توجه به نوع تگ انتخابی میتواند عرض درب خروجی از 1.7 تا 2.4 متر میتواند  آشکارسازی کند .
گیت فروشگاهی سه آنتن پلکسی با تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی سه آنتن پلکسی با تکنولوژی AM مخصوص خروجی های بزرگ می باشد که شامل سه عدد آنتن و سه عدد بورد الکترونیکی که می تواند تا خروجی های تا 4 متر را پوشش دهد لذا هزینه تمام شده را برای فروشگاههای با خروجی بزرگ بسیار کاهش می دهد.
گیت فروشگاهی سه آنتن هایگلاس با تکنولوژی AM
گیت فروشگاهی سه آنتن هایگلاس با تکنولوژی AM مخصوص خروجی های بزرگ می باشد که شامل سه عدد آنتن و سه عدد بورد الکترونیکی که می تواند تا خروجی های تا 4 متر را پوشش دهد لذا هزینه تمام شده را برای فروشگاههای با خروجی بزرگ بسیار کاهش می دهد.