|   | 
گیت فروشگاهی ( دزدگیر فروشگاهی ) اسپینر ، امنیت هوشمند

مقالات و خبرها

عضویت در پارک علم و فناوری اصفهان

شرکت نیرو پردازش اسپینر در تاریخ 1394/12/25 به عضویت در پارک علم و فناوری مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی درآمد .

آدرس جدید شرکت : اصفهان میدان دانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،پارک علم و فناوری اصفهان ساختمان فن آفرینی 2 واحد 238